Nghiệm thu xây dựng - Bài viết hướng dẫn

Hướng dẫn chỉnh sửa biểu mẫu, xuất và gộp biên bản nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Người dùng phần mềm nghiệm thu xây dựng hoàn toàn có thể gộp nhiều công tác vào 1 biên bản nghiệm thu vật liệu

Giới thiệu tổng quan giao diện và kết quả xuất ra của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Các bảng chính trong quá trình nhập và xuất của phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn tạo biểu mẫu nghiệm thu tự do theo Chủ đầu tư

Mạc định các mẫu trong phần mềm là mẫu có nội dung theo 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng cô...

Hướng dẫn nhập file excel, thao tác với phần thanh toán giai đoạn trong nghiệm thu xây dựng 360

Phần mềm cho phép người dùng xuất bảng đầy đủ 1 bộ hồ sơ thanh toán theo đúng mẫu của bộ tài chính

TT 08/2016/TT-BTC...

Hướng dẫn thao tác thiết lập cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Hướng dẫn tất cả các thao tác cơ bản trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360 mà người dùng cần xem

Nhập số liệu tìm ...

Hướng dẫn lập, xuất tiến độ thi công và nghiệm thu trong phần mềm nghiệm thu xây dựng 360

Phần nghiệm thu xây dựng 360 cho phép người dùng xuất tiến độ thi công theo tuần, theo ngày để phục vụ công tác báo c&a...

Hướng dẫn xuất biên bản nghiệm thu thanh toán trong phần mềm nghiệm thu 360

Sau khi thực hiện xong các công tác thiết lập, nhật ký, ngày giờ ... trong quá trình xuất biên bản người dùng c&oacut...